فهرست واژگان

R

RIZIV / INAMI

موسسۀ ملی بلژیک برای بیمۀ بیماری و ازکارافتادگی، موسسه‌ای عمومی برای تأمین اجتماعی است.