فهرست واژگان

پ

پذیرش

متقاضیان حمایت بین‌المللی حق دارند تا در تمام روند پناهندگی، از کمک‌ها به صورت وسایل و لوازم (پذیرش) برخوردار شوند.