فهرست واژگان

ف

فرد مورداعتماد

کسی که به او اعتماد دارید و به اقتضای حرفۀ خود با شما در ارتباط است (مانند روانشناس، معلم، مددکار اجتماعی، غیره).