فهرست واژگان

ب

برنامۀ ادغام (انتگراسیون)

اگر اجازه اقامت در بلژیک دارید، می‌توانید در یک برنامۀ ادغام (انتگراسیون) شرکت کنید. در برخی موارد حضور شما در این برنامه اجباری است. در این دورۀ آموزشی، دربارۀ زندگی، کار و آموزش در بلژیک مطالبی می‌آموزید. با حقوق و وظایف خود آشنا می‌شوید. میتوانید به زبان هلندی/فرانسه یا زبان دیگری در دورۀ آموزشی ادغام (انتگراسیون) شرکت کنید.