لغتنامه

م

مقابل جنس خوښونکۍ

کله چې یو څوک په عشق/ جنسي توګه د خپل مقابل جنس ته تمایل ولرې. هم نارینه او هم ښځینه مقابل جنس خوښونکې کیدی شي.