لغتنامه

ه

هغه مسلکونه چې د کارکوونکو کمبود دی پکې

هغه مسلکونه په کومو کې چې کارفرما د مناسبو کاندیدانو په پیدا کولو کې مشکل لري.