لغتنامه

ف

فامیل سره یوځای کېدل

د فامیل د هغو غړو سره بېرته یو ځای کېدل چې شرایطو، اکثر مهاجرت، یو بل نه جلا کړي وي. که تاسو د مهاجر په صفت قبول شوي یاست یا که تاسو قانوني اقامه لرئ، نو د ځینو خاصو شرایطو لاندې کولی شئ چې د فامیل غړي مو بلجیم ته راشي.