لغتنامه

د

د پناهندګۍ پروسیجر

د نړیوال حفاظت د درخواست په اړه پروسیجر. ټول هغه قدمونه چې تاسو ترې د نړیوال حفاظت ترلاسه کولو لپاره تېرېږئ: د فورمو ډکول، مرکه(مرکې)، د ځواب لپاره انتظار.