لغتنامه

ا

ابي پاسپورټ

خارج ته د سفر کولو لپاره لازمي ده چې اعتبار لرونکی الکترونیکي د اقامې کارت او یو سفري سند ولرئ. د قبول شوي مهاجر په صفت، تاسو د خپل وطن په سفارت کې پاسپورټ لپاره درخواست نشئ ورکولی. تاسو ښاروالۍ کې مهاجرینو لپاره د یو ځانګړي سفري سند لپاره درخواست ورکولی شئ، چې هغه 'ابي پاسپورټ' هم بلل کېږي.