د کور لټون

تاسو د مهاجر په صفت قبلېدو نه وروسته 2 میاشتې وخت لرئ چې ځان لپاره کور پیدا کړئ. د دغه وخت نه وروسته لازمه ده چې تاسو د CPAS/OCMWد استوګنې مرکز یا کور خوشې کړئ.

د کرایې د ځای لټون کول

کوم وخت چې تاسو بلجیم کې د مهاجر په صفت قبول شوئ، نو سمدستي باید ځان لپاره د خپل کور لټون وکړئ. دغه کېدی شي چې سټوډیو، اپارتمان یا کور وي. د مهاجر په صفت قبلېدو نه وروسته تاسو د CPAS/OCMW د استوګنې په مرکز یا کور کې د نورو 2 میاشتو لپاره اوسېدو ته ادامه ورکولی شئ. دغه وخت نه د کور د لټون لپاره استفاده وکړئ. که تاسو د 2 میاشتو نه وروسته بیا هم کور نه وي موندلی، نو فیدازیل کولی شي چې دغه موده زیات نه زیات 4 میاشتو لپاره اوږده کړي.

خپل اسناد مو برابر کړئ

خپل کور لپاره د لټون پیل کولو نه مخکې دا خبره یقیني کړئ چې ټول اسناد مو برابر وي.

تاسو د کرایې د قراردادلپاره دغو اسنادو ته اړتیا لرئ

یو مناسب کور چیرته پیدا کولی شئ؟

تاسو د یو کور لټون په دې طریقو کولی شئ

  • په شخصي بازار کې: د راهنما له لارې یا د دوستانو، اشنایانو له لارې او یا داوطلب کسان چې تاسو سره به یې پیدا کولو کې کومک وکړي.
  • په ټولنیز بازار کې: د ټولنیزې کرایې دفتر (SVK/AIS) یا د ټولنیزو کورونو شرکت (SHM/SLS) هغو خلکو ته کورونه ورکوي چې کور ته اړتیا لري.

کله چې کور په کرایه نیسئ نو د کومو شیانو نه باید خبر واوسئ؟

  • وګورئ چې آیا کور په ښه حالت کې دی. آیا پوره ځای لري؟ آیا مرطوب ځایونه پکې شته؟ آیا اوبه، بخارۍ او برق پکې شته؟ آیا کور ستاسو د فامیل لپاره یو خوندي ځای دی؟
  • یقیني شئ چې ډېرې زیاتې پیسې ورنکړئ! د خپل ټولنیز کارمند یا یو داسې باوري تن چې بلجیم کې یې څه موده تېره کړې وي مشوره وغواړئ.
  • د کور څښتن او تاسو (کرایه) دار باندې لازمه ده چې یو قرارداد امضاء کړئ.