لغتنامه

د

د رمې معافیت

د رمې معافیت هغه مهال رامینځته کیږي چې ډیر خلک د ویروس پروړاندې مقاومت پیدا کړي. پدې سره د ویروس لپاره نور خپریدل سختیږي.