لغتنامه

پ

پارلمان

بارلمان د بلجیمي اتباعو لخوا انتخابېږي او د قوانینو په جوړولو او تصویب کولو کې مهم رول لوبوي.