لغتنامه

م

مجازات یا بندېز

یو اداري مجازات کوم چې هغه وخت درکول کېږي چې د استوګنې د مرکز د کور د قوانینو خلاف ورزي وکړې.