لغتنامه

م

محرمیت

ستاسو په محرمیت کې ستاسو د شخصي ژوند هر څه راځي. د محرمیت د حفاظت لپاره قواعد موجود دي.