لغتنامه

ل

لوي څارنوال

دا په محکمو کې هغه بلجیمی مقام دی چې جرمونه محاکمه کوي او قاضي نه د یوې مشخصې جزا غوښتنه کوي.