ቲኬት ድሕንነት ኮቪድ

ቲኬት ድሕንነት ኮቪድ ኣንጻር ኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸተብካ ወይ ካብ ኮቪድ-19 ከም ዝሓወኻ ዜርኢ መርትዖ እዩ።

ቲኬት ድሕንነት ኮቪድካ ከተርኢ የድልየካ፥

 •  ዶብ ሰጊርካ ክትጋዓዝ ከለኻ 
 •  ናብ ዓበይቲ ኣጋጣሚ ክትከይድ ከለኻ
 • ናብ ናይ ምንቅስቃስ ኣካላት ክትከይድ ከለኻ፣ ናይ ስፖርት ኣጋጣሚታት
 • ናብ ረስቶራንት ክትከይድ ከለኻ፣ ባር

ኣብ ብራስልስን ዋሎንያን ቲኬት ድሕንነት ኮቪድካ ከተርኢ የድልየካ፥

 • ኣብ ስፖርት ወይ ባህላዊ ንጥፈታት ንምስታፍ

ክሳዕ ሕጂ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣይተኸተብካን፧ ምስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ተዘራረብ እሞ ሎሚ ምስ ኣገልግሎት ሕክምና ቘጸራ ግበር!

ቲኬት ድሕንነት ኮቪድካ ከመይ ጌርካ ከም ትእዝዝ፧

ኣብነት ኣራንሾኒ ካርድን ወሰክ ሰነድ 26

ናይ መንነት ሰነድ ኣሎካ (ኣራንሾኒ ካርድ ወይ ወሰክ ሰነድ 26) ድሉው። ኣብቲ ሰነድ ናይ ሃገራዊ መዝገብካ ቍጽሪ ትረኽብ (11 ኣሃዝ)።

ቍጽሪ ተሌፎን ናይቲ እትነብረሉ ኸባቢ ደወል። ፈረንሳይኛ ወይ ዳች ዘይርዳኣካ እንተ ኾይኑ፣ ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ሓገዝ ሕተት።

 • ዋሎንያ፥ ‎071 31 34 93‏ 
 • ብራስልስ፥ ‎02 214 19 19‏ 
 • ጀርመንኛ ዚዛረቡ ማሕበረሰብ፥ 0800 23 032 
 • ፍላንደርስ፥ ‎078 78 78 50

ኣውቶማቲክ ድምጺ ገለ ሕቶታት ክሓትተካ ኢዩ። ነቲ ኣብ ተሌፎንካ ዘሎ ቝጽርታት ብምጥዋቅ ክትምልስ ኣሎካ።  

 • ሕቶ 1: ንምስክር ወረቐት ናይ ክታበት 1 ጠውቕ፣ ንምስክር ወረቐት ናይ ሕውየት 2 ጠውቕ
 • የእቱ ነቲ11 ኣሃዝ ናይ ሃገራዊ መዝገብካ ቍጽሪ፣ ስዒቡ ብ #
 • ሕቶ 2: ንክትሳምማዕ 1 ጠውቕ ናይ ሃገራዊ መዝገብካ ቍጽሪ፣ ቁጽርካ ንምስትኽካል 2 ጠውቕ
 • ሕቶ 3: ንክትሳምማዕ 1 ጠውቕ እቲ ቲኬት ድሕንነት ኮቪድካ ብጶስጣ ኺለኣኽ ከም እትደሊ።

እቲ ቲኬት ድሕንነት ኮቪድ ኺለኣኽ እዩ  ናብ ወግዓዊ ኣድራሻኻ ብጶስጣ። ነታ ደብዳበ ምስ ተቐበልካያ ስእሊ ኮድ QR ውሰድ። በዚ መስርሕ እዚ ቲኬት ድሕንነት ኮቪድካ ኩሉ ግዜ ምሳኻ እያ።