ምዝገባ ናይ ዘቕረብካዮ ምልክታ

እቲቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ንናይ ዓለምለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ዘቕረብካዮ ምልክታ ይምዝግብ።

ንምልክታኻ ኣበይ ኢኻ እትመዝገብ?

ኣብ ግዝኣት በልጅየም እንተድኣ ኣሊኻ ናብቲቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን   (ኣብ ብራስልስ) ብምኻድ ኣብ በልጅዩም ዓለምለኻዊ ሓለዋ (ወይ ዕቝባ) ንምርካብ ከተመልክት ከም ዝደለኻ ንገሮም። 

እቲ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ኽፉት እዩ፣ ሰዓት 8:30ቅ.ቀ (ናይ ንግሆ) ክፉት እዩ።


ኣድራሻታት እቲ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን፥ Avenue Pacheco 44, 1000 Brussels

ምዝገባ፦ ብዛዕባ መንነትካን ኣሰር ኣጻብዕካን

  • ብዓል ስልጣን ካብቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን፥ መንነትካ ንምፍላጥ ሕቶታት ኪሓተካ እዩ፦ እዚ ድማ ስምካ ዕለትን ቦታን ልደትን ትርከበሉን ኣድራሻ ወዘተ
  •  
  • ሓላፊ ካብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን፥ ፎቶግራፍ ከልዕለካን ኣሰር ኣጻብዕትኻ ኺወስድን እዩ
  • ንዅሉ መንነትካ ዘረጋግጽ ሰነዳት እውን ክተቕርበሉ ኣሎካ።
  • ኣብ እዋን ምዝገባ ድማ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን፥ ነቲ መስርሕካ ኣየናይ ቋንቋ ኸም ዝጥቀመሉ ኺውስን እዩ (ፈረንሰኛ ወይ ዳች)

መቐበሊ ቦታ 

ድሕሪ ምዝገባ፡ ፈዳሲል/Fedasil ከኣ መቐበሊ ቦታ ዝግብኣኩም እንተኾይኑ፡ ካብ መቐበሊ ማእከል ከረጋግጽዎ እዮም። መቐቢሊ ዝግብኣኩም እንተኾይኑ፡ ፈዳሲል ድማ ንናይ ዑቕባ ሕቶኹም ዝምስርሓሉ ኣብቲ መቐበሊ ማእከል ከኣ መቐበሊ ቦታ ክህበኩም እዩ

ሕክምናዊ መርመራ 

ኣብቲ ማእከል መቐበሊ ኣብ ትህልወሉ ግዜ፣ ሓንቲ ነርስ በቲ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዝካ/ኪ ዲኻ/ኺ ኣይኮንካን ንምርጋግጽ መርመራ ክትገብረልካ/ኪ እያ። እታ ነርስ ሙቐትካ ወሲዳ ብዛዕባ ጥዕናኻ/ኺ እተፈላለየ ሕቶታት ክትሓተካ/ኪ ኢያ። ሳናቡእካ እውን ራጂ ክለዓል እዩ።