Tikidka Badqabka Covid

Tikidka Badqabka Covid wuxuu cadeynayaa inaad si buuxdo uga tallaalantahay Covid-19 ama aad ka soo kabsatay Covid-19.‎

Waxaad u baahantahay inaad tusiisid Tikidka Badqabka Covid:

 •  si aad ugu safartid xaduuda oo dhan 
 •  si aad u aadid dhacdada weyn
 • si aad u aadid jirdhiska, dhacdooyinka ciyaarta
 • aadista maqaayad, baarka

Gudaha Brussels iyo Wallonia waxaad u baahantahay inaad tusiisid Tikidka Badqabka Covid:

 • si aad uga qeyb gashd ciyaarta ama howlaha dhaqanka

Miyaan weli lagaa tallaalin Covid-19? La hadal shaqaalahaaga bulshada oo balan la samey adeega caafimaadka maanta!‎

Sida loo dalbado Tikidka Badqabka Covid?‎

Tusaalaha kaarka oranjiga iyo lifaaqa 26

Hayso dokumintiga aqoonsigaaga (kaarka oranjiga ama lifaaqa 26) diyaar ah. Dokumintiga waxaad heleysaa lambarka diiwaankaaga qaran (11 dhijid).‎

Soo wac lambarka taleefonka ee gobolka meesha aad ku nooshahay. Haddii aadan fahmin Faransiis ama Daj, weydii caawin shaqaalahaaga bulshada.

 • Wallonia: ‎071 31 34 93‏ 
 • Brussels: ‎02 214 19 19‏ 
 • Bulshada af Jarmalka ku hadasho:  0800 23 032 
 • Flanders: ‎078 78 78 50

Codka tooska ah ayaa ku weydiinayo su’aalaha qaar. Waa inaad ku jawaabtaa ku jawaabida adiga oo riixayo lambarada taleefonkaaga. 

 • Su'aasha 1: Riix 1 oo shahaadada tallaalka, riix 2 oo shahaadada ka soo kabsiga
 • Geli 11 ka xaraf ee lambarka diiwaankaaga qaran, oo ay la jirto #
 • Su'aasha 2: Riix 1 si aad u xaqiijsid lambarka diiwaankaaga qaran, riix 2 si aad u saxdid lambarkaaga
 • Su'aasha 3: Riix 1 si aad u xaqiijisid inaad rabtid in tikidkaaga badqabka Covid lagu soo diro boosto ahaan.‎

Tikidka Badqabka Covid ayaa lagu soo dirayaa  ciwaankaaga rasmiga ah boosto ahaan. Kadib markii aad heshid warqad, qaad sawirka koodhka QR. Qaankaam waxaad haysataa Tikidkaaga Badqabka Covid.‎